Jelen adatkezelési tájékoztató az iProperty AG (nyilvántartási szám: CH-020.3.038.782-2., székhely: CH 8005 Zürich, Josefstrasse 92.) adatkezelési tevékenységéről ad tájékoztatást úgy, hogy a cég megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének – a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről (a továbbiakban: GDRP) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

Jelen tájékoztató célja, hogy információt nyújtson a céggel kapcsolatban álló természetes személyeknek a velük kapcsolatos személyes adatok kezeléséről, a cég erre vonatkozó belső szabályairól, intézkedéseiről.

Adatkezelő és elérhetősége :

Név: iProperty AG

Székhely: Svájc 8005 Zürich, Josefstrasse 92.

Levelezési cím: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37.

Email: info@iproperty.hu

Telefonszám: 0652-539-648

Fogalommeghatározások

„személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg).

(2) Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Adatkezelés

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre, az adatkezelés céljai:
SZEMÉLYES ADATADATKEZELÉS CÉLJAI
NévAzonosítás
TelefonszámKapcsolattartás, egyeztetés
Email címKapcsolattartás, ill. az ajánlat megküldéséhez szükséges
ÜzenetAz ajánlat kidolgozásához és testre szabásához szükséges
Ajánlatkérés időpontjaTechnikai művelet végrehajtása
Ajánlatkéréskori IP címTechnikai művelet végrehajtása
  1. Érintettek köre:

A weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett.

  1. Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg az érintett aktív partnere az iProperty AG-nek.

  1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

  1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

  1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:

postai úton: 4027 Debrecen, Bölcs utca 37.

telefonon: 0652-539-648

email útján az info@iproperty.hu email címen

  1. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b, pontja

  1. Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés ajánlat adásához szükséges, ezért köteles személyes adatait megadni,

  • illetve az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek testre szabott ajánlatot adni.

A honlap sütikre vonatkozó szabályozása

Honlapunkon a felhasználói élmény fokozása érdekében sütiket használunk.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: az érintett írásbeli hozzájárulása, amelyet a honlapon elektronikus formában adott meg.

Adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidens tényéről.

Panasztételi lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu